Skip the NI Direct Bar
Skip navigation

Gaeilge


EOLAS faoin Roinn Forbartha Réigiúnaí - RFR

B’fhéidir go bhfuil suim agat san eolas thíos faoi roinnt de na seirbhísí agus na scéime a sholáthraíonn an Roinn.

Eolas Ginearálta:

Is ceann de na 11 Ranna Rialtais i dTuaisceart Éireann í an RF.R

Is iad príomhaidhmeanna na RFR ná:

 • Pleanáil straitéiseach réigiúnach agus beartas um fhorbairt;
 • Straitéis iompair agus beartas iompair inbhuanaithe;
 • Bóthair phoiblí a sholáthar agus a chothabháil;
 • Beartas um iompar poiblí a chinneadh agus breithmheas a thabhairt ar fheidhmíocht;
 • Beartas agus obair thacaíochta áirithe a sholáthar d’airfoirt agus do chalafoirt; agus
 • Beartas maidir le huisce agus seirbhísí séarachais, agus bainistíocht a dhéanamh ar leas scairshealbhóirí na Roinne in  Uisce Thuaisceart Éireann.

B’fhéidir gur mhaith leat bheith ar an eolas faoi na scéimeanna thíos atá á reáchtáil ag an Roinn

An Scéim Suaitheantais Ghorm scéim pháirceála do thiománaithe i dTuaisceart Éireann a bhfuil fadhbanna troma soghluaisteachta acu.

Le tuilleadh eolais a fháil faoin scéim, lean an nasc thuas nó téigh i dteagmháil le:

An tAonad Suaitheantais Ghorm (The Blue Badge Unit)
Castle Barracks
Wellington Place
Enniskillen
Co. Fermanagh
BT74 7HN

Teileafón: 0300 200 7818
Facs: (028) 6634 3730
E-mail: bluebadges@drdni.gov.uk

Forfheidhmiú Páirceála  Tá an forfheidhmiú páirceála faoi chúram an chonraitheora Seirbhísí Bóithre, NSL Services Group (NSL). Tá buíonta de mhaoir pháirceála ag NSL a théann ar phatról ar na sráideanna agus sna carrchlóis. Eisíonn siad fógraí mhuirear píonóis d’fheithiclí a sháraíonn rialacháin pháirceála agus tráchta.

Is iad Seirbhísí Bóithre a dhéanann an forfheidhmiú a riar, i.e. na Fógraí Mhuirear Píonóis uile a phróiseáil, deileáil le híocaíochtaí agus le hachomhairc.

Más mian leat dul i dteagmháil leis an Aonad Forfheidhmiú Páirceála, ní mór duit litir a sheoladh chuig an seoladh seo.

Seirbhísí Bóithre (Roads Service)
Aonad Forfheidhmiú Páirceála (Parking Enforcement Unit)
Room 1-01
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB

Aonad Éilimh Seirbhísí Bóithre Tá an tAonad freagrach as éilimh dliteanas poiblí agus éilimh dliteanas fostóra uile a phróiseáil laistigh de Sheirbhísí Bóithre. Más mian leat dul i dteagmháil leis an Aonad, tig leat litir a sheoladh chuig an seoladh seo:

Aonad Éilimh Seirbhísí Bóithre (Roads Service Claims Unit)
Ceannceathrú Seirbhísí Bóithre (Roads Service Headquarters)
Clarence Court
10-18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB

Teileafón: 0300 200 7810
Fax: (028) 9054 0665
E-mail: rscu@drdni.gov.uk

An Scéim um Táillí Lamháltais Cuireann an Scéim na lamháltais a leanas ar fáil:

Saorthaisteal do:

 • Gach duine atá 60 bliain d’aois nó os a chionn;
 • Daoine atá dall agus atá cláraithe; agus
 • Pinsinéirí atá faoi mhíchumas de dheasca cogaidh.

Leath-tháille dóibh siúd:

 • A fhaigeann íocaíocht shoghluaisteachta an liúntais míchumas maireachtála.
 • Nár eisíodh ceadúnas tiomána dóibh nó ar tógadh ar ais ceadúnas ar bhonn míochaine.
 • Atá faoi mhíchumas foghlama.
 • Atá caoch.

Chun go mbeidh tú i dteideal aon cheann de na lamháltais thuasluaite, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar chárta iompair lamháltais agus é a bheith i do sheilbh agat. Tugtar SmartPass ar an gcárta seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le John Conville - teileafón: 02890 540663, nó scríobh chuig John ag:

Seachadadh Oibríochtúil (Operational Delivery)
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB.

An Clár Iompair do Dhaoine faoi Mhíchumas Tacaíonn an Clár le roinnt seirbhísí i gceantair a bhfuil méid díréireach daoine iontu atá faoi mhíchumas shoghluaisteachta. Bheadh dóthain éilimh sna ceantair sin chun cuairt a thabhairt ar áiteanna áirithe tábhachtacha agus úsáid a bhaint as na seirbhísí ann.

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le John Conville -  teileafón: 02890 540663, nó scríobh chuig John ag:

Seachadadh Oibríochtúil (Operational Delivery)
Room 329
Clarence Court
10 - 18 Adelaide Street
BELFAST
BT2 8GB.

Iompar Tuaithe

Faoi láthair i dTuaisceart Éireann tá roinnt Comhpháirtíochtaí Iompair do Phobail Tuaithe á maoiniú ag an Roinn a chuireann ar chumas daoine i gceantair thuaithe rochtain a fháil ar sheirbhísí áitiúla tríd an scéim Diailigh Síob.

Chun bheith ábalta úsáid a bhaint as na seirbhísí tuaithe, caithfidh tú bheith i do bhall den eagraíocht áitiúil um Iompar Phobail agus na critéir a leanas a chomhlíonadh:

 • Bheith i do chónaí i gceantar tuaithe, i.e. ceantar nach n-áirítear sa scéim uirbeach Doras-go-Doras, agus
 • Deacrachtaí a bheith agat úsáid a bhaint as gnáthsheirbhísí de bharr easpa modhanna iompair.

Is féidir Diailigh Síob a úsáid chun críche éagsúla, lena n-áirítear:

 • siopadóireacht,
 • dochtúirí áitiúla / ionaid shláinte / coinní in ospidéil áitiúla
 • Oifig an Phoist,
 • Cuairt a thabhairt ar an gclann agus ar chairde,
 • Rochtain ar ionad traenála agus áit an oibre.

Ní féidir Diailigh Síob a úsáid chun na rudaí seo a dhéanamh:

 • Coinní ospidéil d’othar cónaitheach, nó
 • Dul ón mbaile go dtí an scoil.

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le ballraíocht agus seirbhísí, glaoigh ar 0845 650 1190 (ó líne talún) - cuirfear i dteagmháil tú leis an gComhpháirtíocht Iompair do Phobail Tuaithe is gaire duit.

Scéim Iompair Gníomhaíocht um Míchuma:

Cuireadh críoch leis an scéim iompair Doras-go-Doras ar 31 Márta 2013. Tá scéim ‘eatramhach’ de chuid Ghníomhaíocht um Míchumas i bhfeidhm ó 1 Aibreán 2013.

Déan teagmháil le do thoil leis an nGníomhaíocht um Míchumas chun breis eolais a fháil maidir leis an scéim, teileafón: 028 9029 7870.

Faisnéis Inrochtana

Tá an Roinn Forbartha Réigiúnaí (RFR) tiomanta le go mbeidh oiread rochtain agus is féidir ar an bhfaisnéis a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí.

Is féidir leat ceist a chur orainn agus cabhróimid leat an rochtain atá agat ar ár seirbhísí a fheabhsú.

Mar aon leis sin, tá Cód Cúirtéise scríofa againn a leagan síos seasamh na Roinne maidir leis an nGaeilge faoi na gealltanais atá aici i leith an Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

Ar Ais chuig an Bharr